Kwaliteit & Privacy

Lees op deze pagina hoe wij hiermee omgaan.

Bent u benieuwd hoe we online omgaan met uw privacy?

Download hieronder onze privacy overeenkomst voor het gebruik van de website.

Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL
Al onze medewerkers zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL van het KNGF (KRF NL).

Kwaliteitsindicatoren fysiotherapie.
De meeste verzekeraars verwachten van onze beroepsgroep dat wij mee doen aan het landelijk onderzoek Kwaliteitsindicatoren voor Eerstelijns Fysiotherapie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau: Qualiview(zorg). Wij vragen u daarom om uw e-mailadres; dit is nodig om u een digitaal klanttevredenheidsonderzoek te sturen.

Klachtenregeling
Wij proberen u zo goed mogelijk te behandelen; toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u dit met ons bespreekt om samen tot een goede oplossing te komen.

Wanneer u vindt dat de klacht niet opgelost wordt, kunt u contact opnemen met:
Klachtencommissie van het KNGF in Amersfoort (033-4672900 )

Privacy Policy
Fysiotherapiepraktijk FysioProf hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onze praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Alle therapeuten die inzage hebben in uw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Al onze computersystemen zijn beveiligd met antivirussoftware.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contact
Als fysiotherapie praktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document of de menupagina ‘contact’ op de website.

MAAK EEN AFSPRAAK

Wilt u graag behandeld worden door een van onze therapeuten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen contact met u op.